Vakıf Tüzüğü

TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI

SENEDİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

TÜZÜK

 

KAPSAM

Madde  1: İş bu Tüzük; T.C İstanbul 8.Noterliği 17 Haziran 1988 tarih ve 38057 Yevmiye numaralı düzenleme şeklinde; TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI senedi ile kurulmuş bulunan ve İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1987-570 esas 1988-188 karar sayılı tescil kararı ile tescil edilerek hükmü şahsiyet kazanmış olan TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI senedinin 16. Maddesi hükmüne istinaden hazırlanmış ve Vakıf Mütevelli Heyetince 25/02/2005 tarih 69 sayılı kararla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 2 : İş bu tüzük Vakıf senedinin uygulanmasına ilişkin hükümleri içermektedir.

UYGULAMAYA MÜTAHALLİK HÜKÜMLER

Madde 3 : Vakıf resmi senedinin 1.Maddesinde öngörüldüğü üzere gerektiğinde yurt içinde şubeler açabilir, her bir şubenin açılması usunda münhasıran Mütevelli Heyet Kararı alınır ve şubenin çalışmasına dair tüm esaslar ve uygulama hükümleri ve şekli hesap usulleri ve sair gerekli tüm hususlar her bir şube için ayrı ayrı olmak sureti ile Mütevelli Heyet Kararı ile hazırlanacak  yönetmelikle düzenlenir.

Madde 4 : Vakıf resmi senedinin 2. Maddesinde öngörülen ve vakfın gaye hizmet konuları ana başlığı ile düzenlenmiş bulunan hususlar yönünden; Madde 2/a bendinde belirtilen burslar kabiliyetli, çalışkan, Milli ve Manevi değerlere bağlı, korunmaya muhtaç gençlere öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için ayni ve nakdi yardımlar şeklinde olacak ve aynı maksatla yurtiçinde ve dışında master ve doktora yapacaklara da vakıf amacı doğrultusunda şekli ve limiti, süresi, mütevelli heyet kararı ile belirlenecek şekilde karşılıksız burs şeklinde verilecektir.

Burs verilecek Öğrenciler esas olarak kesinlikle iş bu bursa  ihtiyaç duyar nitelikte, ihtiyaç sahibi, muhtaç, Fakru Zaruret içerinde olan, özellikle ana ve babası veya bunlardan birisi mütevvefa olan veya sürekli hastalık, yaşlılık, mamullük durumu olan, ikametgahları kira olan, başkaca bir irat ve geliri olmayan, varsa bile ciddi biçimde yetersiz olanlar içerinde seçilir. Esas olarak anılan özellikleri taşıyan öğrencilerden her ailenden bir öğrenciye burs verilir. Ancak koşullar gerektiriyorsa ve vakıfın olanakları müsaitse ki tüm bu hususlar Mütevelli Heyet Kararı ile saptanır olmak kaydı ile aynı ailen birden fazla öğrenciye de burs verilebilir. Burs verilecek veya ayni ve nakdi yardım yapılacak öğrenciler yönünden ve öğrenim düzeyleri yönünden hiçbir sınırlama söz konusu olmayacaktır. İlköğretimden üniversiteye kadar Master-Doktora şeklinde lisans üstü öğrenim sonuna kadar eğitim ve öğretim almakta olan ve koşullar uygun tüm öğrencilere Mezkur burslar verilecektir.

Mezkur bursların süreleri; ayni ve nakdi yardımların şekli ve süresi, esas olarak bir öğretim yılı ile sınırlı tutulacak ve yine Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile oluşturulacak, burs, ayni ve nakdi yardım başvurusu kabul ve başarı şartlarına göre müteakip yıllar için burs ve yardımların sürdürülmesi hususundaki İLKE KARARLARI doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 Yine aynı amaç doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyet Kararı ile muhtaçlara, düşkünlere, yetim ve dullara uygun görülen zamanlarda ve uygun miktarlarda ayni ve nakdi yardım yapabilecektir. Vakıfça usulüne uygun biçimde toplanan yardımların ve kabul edilen bağışların anılan nitelikteki kişilere aktarılması, miktarları, limitleri Mütevelli Heyetçe Karara bağlanarak yapılabilecektir.

Madde 5 : Vakıf resmi senedinin Madde 2./b-c-ç-d-e-f-g-ğ-ı Bendlerinde açıklanan tüm sair amaç gaye ve hizmete dair husus ve hükümleri; uygulanması gereken ve her konu için ayrıca ve açıkça Mütevelli Heyet Kararı olmak sureti ile ve o konuya ilişkin özel düzenlemeleri Münhasıran yapmak sureti ile ve gerektiğinde Mütevelli Heyet Kararı ile ilgili konularda yönetmelikler çıkarmak sureti ile uygulanacaktır.

Madde 6 : Vakıf, resmi senedinin Madde 3, Madde 3/a-b-c-ç-d Bendlerinde düzenlenen ve VAKFIN HUKUKİ DURUMU başlıklı hususlara ait hükümlerin uygulanması da tümüyle ve gerektiğinde, beher işlem ve husus için ayrı ayrı olmak sureti ile alınacak Vakıf Mütevelli Heyet Kararı ile mümkün olacaktır. Mezkur madde ve Bendlerde hüküm altına alınan hususlar ile ilgili vakıf senedinde açıklık bulunmaması boşluk ve yetersizlik söz konusu olması halinde, uygulama ilgili yasal tüm mevzuat, medeni kanun ilgili maddeleri ve Türk medeni kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında ki tüzük ilgili maddelerine istinaden yapılacaktır.

Madde 7 : Vakıf, Resmi senedin bölüm 2 başlıklı Madde 4/b ve 5/1-2 Bendleri aynen uygulanacak olup, Bağışların Kabulüne ilişkin Mütevelli Heyet Kararı alınırken, Vakıf Senedi Mümderecatı, Vakfın amaç ve gayesi gözetilecek, Vakıf amaç ve gayesine aykırı olan veya aykırı koşullar taşıyan veya herhangi bir yasa Hükmünün ihlali sonuncunun doğurabilecek nitelikteki bağışlar kabul edilmeye bilecektir.

Vakıf Resmi senedinin Madde 6, Madde 7, Madde 8, Hükümleri aynen uygulanacak, gereken hususlarda, gereken her bir  işlem ve uygulama için ayrı ayrı Mütevelli Heyet Kararı alınacaktır. Vakıf Resmi senedinin Vakfın Yönetimi Bölüm 3 başlıklı, Madde 9 – Madde 10-Madde 11-Madde 12-Madde 13-Madde14-Madde 15 Hükümleri aynen ve gerekleri ifa edilmek suretiyle uygulanacaktır.

 Madde 16 gereği iş bu tüzük düzenlenmek sureti ile ifa edilmiş bulunmakla, Madde 17, Madde 18, Madde 19, Madde 20, Madde 21, Madde 22, Madde 23, Madde 24, Madde 25, Madde 26, Madde 27 Hükümleri aynen ve gerektiği gibi, gerektiği şekilde ve gerektiği zamanda, gereken kararlar Mütevelli Heyetçe usulüne uygun biçimde alınarak uygulanacaktır.

SONUÇ : İş bu 7 Maddeden oluşmuş Tüzük, TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI Senedinin uygulanmasına Müteallik olarak hazırlanmış ve Mütevelli Heyetin 25/02/2005 tarih 70 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 TARİH

                                                                                                                             …25../02../2005

 

BAŞKAN

ALİ KADIOĞLU

 

 

BAŞKAN YARDIMCISI                                                                                      SEKRETER

  FEYZULLAH ERDEM                                                                           MEHMET YURTTUTMUŞ

 

 

 

        

            ÜYE                                 ÜYE                               ÜYE                                   ÜYE

HÜSEYİN BABALIK             ORHAN YURDABAK            R.LATİF ALPKAN             AHMET DAVUTOĞLU 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!