Burs Yönetmeliği

                           TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI

                             BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Taşkent  Dayanışma  ve Kültür Vakfı’nca üniversitelerde fakülte,yüksek okul, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek burslara adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme ve tahsis, esaslarını düzenlemektedir.  

Tanımlar   

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen vakıf: Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı’nı vakıf idare heyeti üniversite vakıf senedinin 2.madde (a) fıkrası uyarınca vakıf mütevelli heyetince uygun görülecek üniversiteleri burs başvurularını mütevelli heyetince değerlendirilecektir.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik vakıf senedinin vakıf faaliyetleri başlıklı 2.madde (a) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLAR

Bursların Türleri

Madde 4- Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontejyan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

a)”Fakülte ve yüksek okul bursları”

b)”Yüksek lisans bursları”

c)Doktora bursları”

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

Madde 5-

YÜKSEK OKUL VE FAKÜLTE

a)Konya, Taşkent ve çevresinden olmak

b)Maddi imkanı yetersiz ve başarılı olmak

c)Milli ve manevi değerlere sahip olmak

d)Lise ve açık öğretim üniversitelerinde okuyanların başvuruları dikkate alınmaz

e)Vakıf bursları fakülte ve yüksek okul kademesinde okuyan öğrencilerine verilir

f)Ayni aileden ikinci bir kişi (kardeş) bursiyerimiz olamaz.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ŞARTLARI

a)Yüksek lisans ve doktora yapan başarılı ve maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir

b)Yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans meziniyet genel net ortalamasınının en az 0/4.00 veya 80/100 olması şarttır.Başvuralırın değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisans üstü eğitim konusunu ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

DİĞER ŞARTLAR

Madde 6- Vakıf burslarında başvuru tarihinde adayların ilan edildiği tarihte müracaat etmesi gerekmedir.

Madde 7- Yüksek lisans ve doktora burslarına başvurularda adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim görevlilerinden talep ederek alacakları, vakfa yazılmış bir tavsiye mektubu aranır.

BURS TAHSİS SÜRESİ

Madde 8- Vakıf mütevelli heyeti her takvimin yılının ilk yönetim kurulu toplantısında, başvuruların kabulu ve değerlendirilmesi ve burs tahsisi çalışma şeklini belirler.

Madde 9- Vakıf mütevelli heyetince uygun görülecek isimler belirlenir.

 

BURSUN SÜRESİ

Madde 10-Vakıf bursları genel ilke olarak öğrenim süresi içeresinde vakıf bütçe imkanları dahilinde  belirli taksitlerle ödenir.

Madde 11- Burslar yüksek okul ve fakülte hazırlık( dahil) öğrencilerine 4 yıl yüksek lisans ve doktora öğrencilerine azami 2 yıllık süre için verilir(5 ve 6 yıllık fakülteler içinde geçerlidir).

BAŞVURU

Madde 12-Vakıf burs için başvurular, vakıf merkezinden tedarik edelicek başvuru formu ile bu yönetmeliğin ikinci bölümünde sıralanan adaylık şartlarına uygun olan öğrenci başvuru formunu doldurur ve gerekli belgeleride ekleyerek   15 Eylül-15 Ekim arasında müracaat eder.

EKLENECEK BELGELER

Madde 13- Fakülte sekreterliğinden “Öğrenci Belgesi”

Madde 14- Ara sınıflarda öğrenim gören; öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren(transkript).

Madde 15- Bir adet fotoğraf

Madde 16- Yüksek lisans ve doktora öğrenimini gören adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi ve yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösteren üniversite belgesi.

ADAYLARIN SEÇİMİ

Madde 17- Müracaatları yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı’nca ayrılan burs sayısı kadar öğrenci seçimi yapılır.Bursu çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz ve belgeleri iade edilmez.

Madde 18- Vakfımızdan burs almaya devam eden öğrencilerimizin sadece öğrenci belgelesi(transkript)ni vakıf merkezine göndermeleri yeterli olur.

BURSUN ÖDENMESİ

Madde 19- Burs almaya hak kazanan ve bursu devam eden öğrenciler burs dağıtım tarihini vakıf merkezinden takip edebilir.Yeni müracaat eden veya hesap numarası değişen bursiyerler Vakıf Bank’tan hesap açtırıp 00158… ile başlayan hesap numaralırını en kısa zamanda bildirmesi gerekmektedir.

Madde 20- Burs miktarı her eğitim yılı başında yeniden tespit edilir ve Kasım ayından başlayarak 8(sekiz) ay süre içerisinde aralıklı taksitle ödenir.

VİCDANİ HÜKÜMLÜLÜK

 Öğrenimini tamamlayıp hayata atılan ve maddi imkana kavuşan her öğrencimiz, TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI’nın kendisi gibi en az 1 öğrenciye “GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI” çerçevesinde bağış yapıp burs vermesi veya çevresine verdirmesi vicdanı bir hükümlülük olarak kabul eder.

BURSLARIN KESİLMESİ

Madde 21-

a)Verilen bilgilere uymayan hususların tespitinde

b)Öğrencinin başarısızlık durumu halinde

c)Yüz kızartıcı suçların tespitinde

BURSUN KESİLMESİ HALİNDE HAK TALEP EDEMEME

Madde 22- Madde 21’deki bursun kesilmesine neden olacak hususlardan herhangi birinin veya birkaçının zuhuru halinde bursun kesilmesi durumunda öğrenci vakfa karşı hiçbir hak ve talep ileri süremeyeceği hususun öncelikle kabul beyan ve gayri kabili gücü olarak taahhüt eder.Bu hususu başvuru formunu ilgili bölümünü imzalayarak tevsik eder.

EĞİTİM BOYU VE SONRASI ETKİNLİKLER

Madde 23- Vakıf bursları eğitimleri boyunca veya sonrasında vakıfça düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilir.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!